Hotărârea nr. 161/2001

HOTARAREA NR. 161 privind înființarea Serviciului public de interes local pentru Administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu (Art. 1 se modifică prin HCL NR. 217/2001. Modificată de HCL NR. 44/2002, HCL NR. 59/2002, HCL NR. 71/2002, HCL NR. 162/2002, HCL NR. 10/2003, HCL NR. 60/2003, HCL NR. 380/2003 și HCL NR. 402/2003)
01h161

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 161

privind ĂŽnfiinĂžarea Serviciului public de interes local pentru Administrarea domeniului public Âşi privat al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr. 97909/20.09.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune organizarea Serviciului public de interes local pentru Administrarea domeniului public ºi privat al municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art. 35, pct.2 din Legea nr.189/1998, Legea nr.213/1998, art. 2 lit. i din Legea nr.326/2001

În temeiul art.38, alin.(2), lit."i ºi t" precum ºi al art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã ,

 

HOTÃRêTE

Art.1 Se aprobã ÎnfiinÞarea Serviciului de administrare a domeniului public ºi privat al municipiului Sibiu ca serviciu public fãrã personalitate juridicã, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu , Începând cu data de 15 octombrie 2001. Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare a domeniului public ºi privat al municipiului Sibiu Îl constituie administrarea bunurilor imobile aparÞinând domeniului public ºi privat al municipiului Sibiu ( locuinÞele din blocul situat În str. Henri Coandã nr.12, Stadionul municipal, unitãÞile de ÎnvãÞãmânt preuniversitar, sediile Primãriei municipiului Sibiu, etc. ) Asupra acestor bunuri Serviciul public exercitã atributele de posesie ºi folosinÞã , ca un bun proprietar.

Art.2 Serviciul public de administrare a domeniului public Âşi privat al municipiului Sibiu are sediul ĂŽn Sibiu , str. S. Bruckenthal nr.2.

Art.3 Patrimoniul serviciului public se constituie din bunurile mobile, conform anexei nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Predarea patrimoniului se va face de cãtre o comisie stabilitã prin dispoziÞia primarului , pe bazã de protocol.

Art.4 Se aprobã Regulamentul de organizare ºi funcÞionare , conform anexei nr.2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre

Art.5 Se aprobã organigrama, statul de funcÞii ºi numãrul de personal, ale Serviciului public de administrare a domeniului public ºi privat al municipiului Sibiu, conform anexelor nr.3 ºi nr.4 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.6 Se aprobĂŁ Bugetul de venituri Âşi cheltuieli al Serviciului public de administrare a domeniului public Âşi privat al municipiului Sibiu, conform anexei nr.5 FinanĂžarea cheltuielilor curente Âşi de capital se asigurĂŁ din venituri extrabugetare Âşi din subvenĂžii alocate de la bugetul local.

Art.7 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola