Hotărârea nr. 160/2001

HOTARAREA NR. 160 privind reorganizarea Administrației Piețelor ca serviciu public sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificat sediu prin HCL NR. 6/2005 și HCL NR. 96/2005. Modificată de HCL NR. 402/2008)
01h160

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 160

privind reorganizarea AdministraĂžiei PieĂželor ca serviciu public sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, Întrunit În ºedinÞã ordinarã la data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr.97345/19.09.2001 al DirecÞiei AdministraÞia PieÞelor , prin care se solicitã reorganizarea direcÞiei ca serviciu public,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.2 din Hotãrârea Guvernului nr.19/1996, art. 35, pct.2 din Legea nr.1891998, Legea nr.213/1998, art. 2 lit. i din Legea nr.326/2001

În temeiul art.38, alin.(2), lit."i ºi t" precum ºi al art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã ,

 

HOTÃRêTE

Art.1 Se aprobã organizarea pieÞelor din municipiul Sibiu ca serviciu public cu personalitate juridicã, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu , Începând cu data de 1 octombrie 2001, având ca obiect de activitate administrarea pieÞelor aparÞinând domeniului public al municipiului Sibiu.

Art.2 Serviciul public "AdministraĂžia PieĂželor " are sediul ĂŽn Sibiu , str. PiaĂža Cibin, nr.1.

Art.3 Patrimoniul serviciului public se constituie din bunurile mobile ºi imobile , drepturile ºi obligaÞiile patrimoniale conform anexei nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Predarea patrimoniului se va face de cãtre o comisie stabilitã prin dispoziÞia primarului , pe bazã de protocol.

Art.4 Se aprobã Regulamentul de Organizare ºi funcÞionare , conform anexei nr.2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre

Art.5 Se aprobã organigrama ºi statul de funcÞii ale Serviciului public AdministraÞia PieÞelor conform anexelor nr.3 ºi nr.4 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Personalul angajat la DirecÞia AdministraÞia PieÞelor se transferã În interesul serviciului la Serviciul public nou creat, cu excepÞia ºefului de serviciu ( director) care va fi numit prin Hotãrâre a Consiliului Local, În urma concursului ce se va organiza În acest sens.

Art.6 Se aprobĂŁ Bugetul de venituri Âşi cheltuieli al Serviciului AdministraĂžia PieĂželor , conform anexei nr.5 FinanĂžarea cheltuielilor curente Âşi de capital se asigurĂŁ din venituri extrabugetare Âşi din subvenĂžii acordate de la bugetul local pentru investiĂžii majore.

Art.7 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola