Hotărârea nr. 16/2001

HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea majorării tarifelor practicate de către SC Tursib SA la bilete și abonamente pentru transportul urban de călători în municipiul Sibiu
01h16
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR.16
privind aprobarea majorĂŁrii tarifelor practicate de cĂŁtre SC Tursib SA la bilete Âşi abonamente pentru transportul urban de cĂŁlĂŁtori ĂŽn municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr. 10282/2001 al consilierului municipal Gheorghe Suditu,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(3) din Legea nr.69/1991, ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului României nr.148/6.10.2000 ºi Ordonanþei de urgenþã a Guvernului României nr.150/6..10.2000,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã , privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1 Se aprobã majorarea tarifelor practicate de cãtre SC Tursib SA la bilete ºi abonamente pentru transportul urban de cãlãtori În municipiul Sibiu, Începând cu data de 25 ianuarie 2001, dupã cum urmeazã:

Bilete - 3250 lei
Abonamente integrale : 1 linie - 100.000 lei , 2 linii - 154.000 lei, general - 230.000 lei

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu ºi SC Tursib SA vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 25.01.2001.

 

PREÂŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela MihĂŁilescu