Hotărârea nr. 159/2001

HOTARAREA NR. 159 privind rectificarea bugetului local pe anul 2001
01h159

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 159

privind rectificarea bugetului local pe anul 2001

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr. 97484/20.09.2001 prin care Direcţia Economică propune rectificarea bugetului local pe anul 2001, Având în vedere necesitatea suplimentării creditelor bugetare aprobate în bugetul local,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998 si ale OG nr.27/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d şi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2001 cu suma de 4.050.452 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la HCL 159/2001

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2001

 

Capitol
articol
aliniat

Denumire indicatori

Program
iniţial

Influenţe

Program rectificat

0001

VENITURI

674.313.185

+ 4.050.452

678.363.637

32.00

PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT

412.913.900

+ 4.050.452

416.964.352

33.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

200.861.900

+ 4.050.452

204.912.352

5002

CHELTUIELI

674.313.185

+ 4.050.452

678.363.637

57.02

ÎNVĂŢĂMÂNT

260.411.333

+ 2.777.452

263.188.785

57.02.02

Cheltuieli de personal

195.999.172

+ 2.922.936

198.922.108

57.02.20

Cheltuieli materiale

- manuale

52.648.547

1.148.547

- 145.484

-145.484

52.503.063

1.003.063

58.02

SĂNĂTATE

5.400.000

+ 1.140.000

6.540.000

58.02.05

Spitalul Clinic Judeţean – Creşe

4.100.000

+ 1.140.000

5.240.000

 

- cheltuieli de personal

1.816.000

+ 1.140.000

2.956.000

67.02

AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

1.239.567

+ 133.000

1.372.567

67.02.13

Centre locale de consultanţă agricolă

1.199.567

+ 133.000

1.332.567