Hotărârea nr. 158/2001

HOTARAREA NR. 158 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h158

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 158

privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr.97233/19.09.2001 prin care DirecÞia AdministraÞie localã propune completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor

În temeiul prevederilor art. 56 ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Articol unic. Se completeazã Comisia pentru activitãÞi ºtiinÞifice, ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportivã ºi de agrement a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu d-nul consilier municipal Dumitru Olariu.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola