Hotărârea nr. 157/2001

HOTARAREA NR. 157 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 228/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h157

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 157

privind modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 228/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând referatul nr. 88287/23.08.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 228/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind concesionarea fãrã licitaÞie publicã cãtre SNP PETROM SA Sucursala Peco Sibiu a unui teren În suprafaÞã de 771 mp.,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 55 ºi art.56 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative ,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. "f "ºi "g", ale art. 125 ºi 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.I Se modificã art. 2 din Hotãrârea nr. 228/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, ºi va avea urmãtorul conÞinut :

" Art. 2 PreĂžul concesiunii este de 1000 lei/mp. "

Art.II Se modificã ºi se completeazã art. 3 din Hotãrârea nr. 228/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu ºi va avea urmãtorul conÞinut :

" Art. 3 Durata concesiunii va fi de la data semnãrii contractului de concesiune pânã la 31.12.2001, termen pânã la care investiÞia se va prelua pe bazã de Protocol de cãtre Primãria municipiului Sibiu urmând a fi inclusã În domeniul public al Municipiului Sibiu, cu destinaÞia de drum public. "

Art.III Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola