Hotărârea nr. 156/2001

HOTARAREA NR. 156 privind completarea anexei nr.1 la Convenția Civilă aprobată prin Hotărârea nr. 90/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h156

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 156

privind completarea anexei nr.1 la ConvenÞia Civilã aprobatã prin Hotãrârea nr. 90/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul nr. 90404/29.08.2001 prin care DirecÞia Economicã propune completarea anexei nr. 1 la ConvenÞia Civilã aprobatã prin Hotãrârea nr. 90/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "d" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se completeazã anexa nr. 1 la ConvenÞia Civilã aprobatã prin Hotãrârea nr. 90/2000 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, astfel : " Primãria Municipiului Sibiu va achita cota parte din cheltuielile cu energia electricã ºi cu salariile personalului care a asigurat paza, administrarea ºi ÎntreÞinerea spaÞiilor, pentru perioada ianuarie 2000 - august 2001. "

Art. 2 Începând cu data de 1 septembrie 2001, cheltuielile ocazionate de întreþinerea ºi funcþionarea sediului Primãriei Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr. 2 se vor stabili pe baza unui protocol ce se va încheia cu instituþiile care îºi desfãºoarã activitatea în incinta acestui spaþiu.

Art. 3 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola