Hotărârea nr. 155/2001

HOTARAREA NR. 155 privind trecerea în administrarea Primăriei municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2
01h155

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 155

privind trecerea ĂŽn administrarea PrimĂŁriei municipiului Sibiu a imobilului situat ĂŽn Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul nr. 90371/29.08.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune trecerea În administrarea Primãriei municipiului Sibiu a imobilului situat În Sibiu, str. S. Bruckenthal nr. 2-4,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 12 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,

În temeiul dispoziþiilor art. 38, alin. 2 lit. " f ", ale art. 46 ºi ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

ART.1 - Se dĂŁ ĂŽn administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu din administrarea S.C. Urbana S.A. , imobilul ĂŽnscris ĂŽn C.F. nr. 4587 top. 572 cu adresa administrativĂŁ ĂŽn str. Samuel Brukenthal nr. 2, cu destinaĂžia sediu pentru PrimĂŁria municipiului Sibiu.

ART.2 - PrimĂŁria municipiului Sibiu va ĂŽncheia contracte de ĂŽnchiriere cu actualii chiriaÂşi pentru spaĂžiile ocupate ĂŽn imobil.

ART.3 - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola