Hotărârea nr. 154/2001

HOTĂRÂREA NR. 154 privind constituirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea concesionărilor de terenuri pentru construcţia de locuinţe şi case de vacanţă şi stabilirea structurii de specialitate care va îndeplini atribuţiile legale în domeniul autorizării lucrărilor de construcţii (Revocată de HCL NR. 88/2003)
01h154

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 154

privind constituirea Comisiei pentru organizarea ºi desfãºurarea licitaÞiilor În vederea concesionãrilor de terenuri pentru construcÞia de locuinÞe ºi case de vacanÞã ºi stabilirea structurii de specialitate care va Îndeplini atribuÞiile legale În domeniul autorizãrii lucrãrilor de construcÞii

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul nr.88295/22.08.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu Urbanism propune constituirea Comisiei pentru organizarea ºi desfãºurarea licitaÞiilor În vederea concesionãrilor de terenuri pentru construcÞia de locuinÞe ºi case de vacanÞã ºi stabilirea structurii de specialitate care va Îndeplini atribuÞiile legale În domeniul autorizãrii lucrãrilor de construcÞii

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.13 alin. 4 ºi art. 37 1 din Legea nr. 50/1991 modificatã ºi completatã prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul art.38 alin. 2 lit. "k" ºi ale art.46 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se numeºte comisia pentru organizarea ºi desfãºurarea licitaÞiilor În vederea concesionãrii terenurilor pentru construcÞii de locuinÞe ºi case de vacanÞã, În urmãtoarea componenÞã:

- Viceprimar

- Gheorghe Tuluc

- Viceprimar

- Daniel Fântânã

- Secretar

- Iordan Nicola

- Director DirecĂžia Patrimoniu Urbanism

- Dorin MĂŁieĂž

- ÂŞef Serv. Administrare Âşi UnitĂŁĂži ÂŞcolare

- Vasile PĂŽnzar

- ÂŞef Serv.Urbanism, Amenajarea Teritoriului

- Emil CriÂşan

- Director Economic

- Viorica Bândescu

- ÂŞef Serv.Impozite Âşi Taxe Locale

- Mariana HaÂşu

- Director DirecĂžia TehnicĂŁ

- Gheorghe LazĂŁr

- ÂŞef Serv.GospodĂŁrie ComunalĂŁ

- Ioan OrĂžan

- ÂŞef Serviciul juridic

- Dorin Nistor

Prin DispoziĂžia Primarului, va fi nominalizatĂŁ ĂŽn concret comisia de licitaĂžie pentrub fiecare obiectiv ĂŽn parte.

Art. 2 AtribuĂžiile stabilite prin Legea nr. 453/2001, pentru modificarea Âşi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executĂŁrii lucrĂŁrilor de construcĂžii Âşi unele mĂŁsuri pentru realizarea locuinĂželor vor fi ĂŽndeplinite de Serviciul autorizare, control Âşi disciplinĂŁ ĂŽn construcĂžii, coordonate de Directorul DirecĂžiei Patrimoniu Urbanism.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola