Hotărârea nr. 153/2001

HOTARAREA NR. 153 privind îndeplinirea atribuțiilor în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului
01h153

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 153

privind ĂŽndeplinirea atribuĂžiilor ĂŽn domeniul amenajĂŁrii teritoriului Âşi urbanismului

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând Raportul nr. 88412/22.08.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu Urbanism, propune ca atribuÞiile rezultate din Legea nr. 350/2001, sã fie Îndeplinite de Serviciul urbanism ºi amenajarea teritoriului,

Vãzând avizele Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi avizul Comisiei pentru administraÞia publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr. 350/2001,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. k ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 AtribuĂžiile ce revin autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale ĂŽn domeniul amenajĂŁrii teritoriului Âşi urbanismului, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, vor fi ĂŽndeplinite de Serviciul urbanism Âşi amenajarea teritoriului din cadrul PrimĂŁriei Municipiului Sibiu, coordonat de directorul DirecĂžiei Patrimoniu -Urbanism, cu excepĂžia eliberĂŁrii de certificate de urbanism.

Art. 2 Primarul Municipiului Sibiu , va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola