Hotărârea nr. 152/2001

HOTARAREA NR. 152 privind instituirea taxei speciale pentru eliberarea certificatului de producător
01h152

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 152

privind instituirea taxei speciale pentru eliberarea certificatului de producĂŁtor

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând referatul nr.88655/2001 prin care DirecÞia Economicã propune instituirea taxei speciale pentru eliberarea certificatului de producãtor,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului ,

În conformitate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 72/1996 , ale art. 43 - 47 din Legea nr. 189/1998 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi ale art. 8 din H.G. nr. 661/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. " d " ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se aprobĂŁ instituirea taxei speciale pentru eliberarea certificatului de producĂŁtor ĂŽn valoare de 100.000 lei/an agricol, taxĂŁ ce se va ĂŽncasa ĂŽn momentul eliberĂŁrii certificatului de producĂŁtor.

Art. 2 Taxa specialĂŁ se va achita la casieria PrimĂŁriei Municipiului Sibiu ĂŽn mod anticipat, la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de producĂŁtor.

Art. 3 Sumele ĂŽncasate din taxa specialĂŁ stabilitĂŁ conform art. 1 , vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu eliberarea certificatului de producĂŁtor, al verificĂŁrilor ĂŽn teren impuse prin art. 4 din H.G. nr. 661/2001 Âşi a vizelor trimestriale.

Art. 4 Împotriva acestei hotãrâri orice persoanã interesatã poate face contestaþie în termen de 15 zile de la data aducerii sale la cunoºtinþã publicã.

Art. 5 Prezenta hotãrâre se va da publicitãÞii prin Ziarul "Primãria "

Art. 6 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola