Hotărârea nr. 151/2001

HOTARAREA NR. 151 privind numirea conducătorului Serviciului public de interes local pentru administrarea și exploatarea parcărilor din municipiul Sibiu
01h151

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 151

privind numirea conducĂŁtorului Serviciului public de interes local pentru administrarea Âşi exploatarea parcĂŁrilor din municipiul Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul nr. 86005/16.08.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune numirea conducãtorului Serviciului public de interes local pentru administrarea ºi exploatarea parcãrilor din municipiul Sibiu,

Având În vedere Hotãrârea nr. 95/31.05.2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu ºi rezultatele concursului organizat În vederea ocupãrii postului de ºef serviciu la Serviciul public sus - menÞionat,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Articol unic. Se numeÂşte ĂŽn funcĂžia de Âşef al Serviciului public de interes local pentru administrarea Âşi exploatarea parcĂŁrilor din municipiul Sibiu, d-nul ing. CreĂžu Ilie.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola