Hotărârea nr. 150/2001

HOTARAREA NR. 150 privind însușirea - neînsușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară
01h150

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 150

privind ĂŽnsuÂşirea - neĂŽnsuÂşirea rapoartelor de expertizĂŁ tehnicĂŁ - judiciarĂŁ

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001

Analizând referatul nr. 87960/22.08.2001 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 ºi 123 alin.2 precum ºi ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Nu se Însuºesc rapoartele de expertizã tehnicã - judiciarã, cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2 Se Însuºesc rapoartele de expertizã tehnicã - judiciarã, cuprinse În anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola