Hotărârea nr. 15/2001

HOTARAREA NR. 15 privind eșalonarea la plată a obligațiilor restante față de bugetul local ale SC Star Internațional SRL Sucursala Sibiu
01h15
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR.15
privind eşalonarea la plată a obligaţiilor restante faţă de bugetul local ale SC Star Internaţional SRL Sucursala Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr.2805/2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a obligaţiilor restante faţă de bugetul local ale SC Star Internaţional SRL Sucursala Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2), lit.”e” din Legea nr. 69/1991, precum şi ale Hotărârii Guvernului României nr.714/1999,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE

   

Art.1. Se aprobă eşalonarea la plată, în rate egale, pe termen de 11 luni, a sumei de 62.237.753 lei, reprezentând majorări de întârziere la plata impozitelor datorate de SC Star Internaţional SRL Sucursala Sibiu bugetului local, începând cu data de 15.01.2001.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 25.01.2001.

 

 

PREŞEDINTE
Ioan Cornel Langa

p. SECRETAR
dir. Gabriela Mihăilescu