Hotărârea nr. 149/2001

HOTARAREA NR. 149 privind darea în folosință gratuită a unor spații din incinta Stadionului Municipal pentru Clubul sportiv F.C. AMSO Sibiu
01h149

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 149

privind darea În folosinÞã gratuitã a unor spaÞii din incinta Stadionului Municipal pentru Clubul sportiv "F.C. AMSO " Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul nr.87772/22.08.2001 prin care Serviciul Administrativ propune darea În folosinÞã gratuitã a unor spaÞii din incinta Stadionului municipal pentru Clubul sportiv "F.C. AMSO " Sibiu,

Având În vedere Hotãrârea nr. 113/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 126, art.38 alin. 2 lit. n ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se dã În folosinÞã gratuitã terenul ºi unele spaÞii din incinta Stadionului municipal Sibiu, Clubului sportiv "F.C. AMSO " Sibiu, dupã cum urmeazã :

- teren competiĂžie

- suprafaÞã 10.000 mp.

- teren antrenament

- suprafaÞã 8000 mp.

- vestiare

- suprafaÞã 128,76 mp.

- magazie echipament

- suprafaÞã 25,75 mp.

- 14 camere cazare

- suprafaÞã 186,20 mp.

- cantina

- suprafaÞã 136,20 mp.

Terenul de competiÞie ºi cel de antrenament , precum ºi vestiarele vor fi folosite zilnic, În intervalul orar 10,00 - 14,00, iar camerele de cazare În perioadele de cantonament ºi sãptãmânal, În zilele de vineri, sâmbãtã, duminicã ºi luni.

Art. 2 Predarea În folosinÞã gratuitã a terenului ºi a spaÞiilor se va face pe bazã de Protocol În care vor fi stipulate obligaÞiile Clubului sportiv "F.C. Amso " Sibiu ºi proces - verbal de predare - primire. Se mandateazã Primarul municipiului Sibiu sã semneze Protocolul ºi sã dispunã constituirea comisiei care va realiza predarea - primirea bunurilor transmise În folosinÞã gratuitã. Procesul - verbal de predare - primire se va Încheia În termen de 30 de zile de la data adoptãrii prezentei hotãrâri.

Art. 3 Prin Protocol se vor institui ĂŽn sarcina beneficiarilor urmĂŁtoarele obligaĂžii :

a) sĂŁ ĂŽntreĂžinĂŁ ĂŽn condiĂžii foarte bune bune terenul , spaĂžiile Âşi dotĂŁrile aferente ;

b) sĂŁ execute reparaĂžiile curente Âşi de ĂŽntreĂžinere din resurse proprii ;

c) sĂŁ achite consumurile energetice, taxele comunale Âşi apa curentĂŁ ;

d) sĂŁ suporte eventualele pagube ce se produc ca urmare a utilizĂŁrii ĂŽn mod necorespunzĂŁtor a mijloacelor fixe Âşi obiectelor de inventar folosite ;

e) sã nu Întreprindã nici o acÞiune de modernizare, de schimbare a regimului de folosinÞã a spaÞiilor, fãrã acordul scris al Primãriei Municipiului Sibiu ;

f) sã punã la dispoziÞie, la solicitarea Primãriei Municipiului Sibiu, terenul sau oricare din spaÞiile date În folosinÞã gratuitã, pentru organizarea unor activitãÞi sportive de interes local, cu duratã limitatã ;

g) sã nu Închirieze spaÞiile date În folosinÞã gratuitã ;

Art. 4 Perioada pentru care se acordĂŁ folosinĂža gratuitĂŁ este de 1 an de la data semnĂŁrii Protocolului. La expirarea perioadei, beneficiarii vor preda terenul, spaĂžiile Âşi utilitĂŁĂžile ĂŽn bunĂŁ stare de funcĂžionare, aÂşa cum au fost preluate.

Art. 5 Se completeazã Hotãrârea nr. 113/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, urmând ca dupã art.2 1 sã se introducã art.2 2 care va avea urmãtorul conÞinut :

" Art.2 2 . Clubul Sportiv " F.C. Amso " Sibiu este exceptat de la plata tarifelor prevãzute În pezenta hotãrâre pentru terenul ºi spaÞiile Stadionului municipal În care κi desfãºoarã activitatea. ".

Art. 6 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola