Hotărârea nr. 148/2001

HOTARAREA NR. 148 privind modificarea Statului de funcții la Teatrul Radu Stanca Sibiu
01h148

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 148

privind modificarea Statului de funcĂžii la Teatrul "Radu Stanca" Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul nr. 86004/16.08.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune modificarea Statului de funcÞii la Teatrul "Radu Stanca" Sibiu ,

Având În vedere adresa nr. 74733/17.07.2001 a Teatrului "Radu Stanca " Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice , respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit "e" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se aprobã modificarea Statului de funcÞii la Teatrul "Radu Stanca " Sibiu, astfel : - postul de mânuitor montator decor tr.I se transformã În post de mânuitor montator decor tr.IV ; - postul de electroacustician tr.I se transformã În post de electroacustician tr. IV.

Art. 2 Teatrul "Radu Stanca " Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola