Hotărârea nr. 147/2001

HOTARAREA NR. 147 privind modificarea Statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu
01h147

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 147

privind modificarea Statului de funcĂžii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul nr. 86007/16.08.2001 ºi nr. 88829/27.08.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune modificarea Statului de funcÞii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu În sensul transformãrii a douã posturi din referent de specialitate În inspector de specialitate,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice , respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 188/1999 modificatã ºi completatã prin O.U.G. nr. 82/2000,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "e" ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se aprobĂŁ modificarea Statului de funcĂžii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu , astfel :

- postul de referent de specialitate B/I/1 din cadrul Serviciului ProtecĂžie CivilĂŁ se transformĂŁ ĂŽn post de inspector de specialitate A/I/3 ;

- postul de referent de specialitate B/I/3 din cadrul Serviciului Impozite Âşi taxe persoane fizice se transformĂŁ ĂŽn post de inspector de specialitate A/II/1.

- postul de inspector de specialitate A/II/1 din cadrul Serviciului UrmĂŁrire, executare silitĂŁ se transformĂŁ ĂŽn post de consilier A/I/3.

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola