Hotărârea nr. 146/2001

HOTARAREA NR. 146 privind împroprietărirea veteranilor de război conform prevederilor Legii nr.44/1994
01h146

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 146

privind ĂŽmproprietĂŁrirea veteranilor de rĂŁzboi conform prevederilor Legii nr.44/1994

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul nr.87258 /21.08.2001, prin care DirecÞia Patrimoniu Urbanism, prin care se propune Împroprietãrirea a 2 veterani de rãzboi conform prevederilor Legii nr.44/1994,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.13 lit."b" din Legea nr.44/1994,

În temeiul art.38 alin.2 lit. "f" ºi ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se aprobã Împroprietãrirea veteranilor de rãzboi, beneficiari ai Legii nr.44/1994, cu câte un lot În suprafaÞã de 500 mp., conform anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2 În vederea punerii în posesie ºi emiterii titlurilor de proprietate pentru veteranii de rãzboi prevãzuþi la art.1, se constituie comisia formatã din: - ing.Gheorghe Tuluc Viceprimar - ing.Dorin Mãieþ Director Direcþia Patrimoniu Urbanism - th.Elena Tulban Direcþia Patrimoniu Urbanism - th. Mircea Miron Direcþia Patrimoniu Urbanism - jr.Cornelia Irimie Serviciul juridic

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola