Hotărârea nr. 145/2001

HOTARAREA NR. 145 privind aprobarea angajării a patru asistenți sociali pentru executarea programului de interes național Dezvoltarea rețelei de asistenți sociali
01h145

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 145

privind aprobarea angajĂŁrii a patru asistenĂži sociali pentru executarea programului de interes naĂžional " Dezvoltarea reĂželei de asistenĂži sociali "

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul nr. 86003/16.08.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune aprobarea angajãrii a patru asistenÞi sociali pentru executarea programului de interes naÞional " Dezvoltarea reÞelei de asistenÞi sociali ",

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "s" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se aprobĂŁ angajarea a patru asistenĂži sociali pentru zona I Sibiu, ĂŽn vederea executĂŁrii programului de interes naĂžional " Dezvoltarea reĂželei de asistenĂži sociali ".

Art. 2 Asistenþii sociali nu fac parte din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu , iar salarizarea acestora se va face din fondurile alocate prin Proiectul " Înfiinþarea unei reþele de asistenþi sociali " susþinut de Convenþia de cofinanþare încheiatã între Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie, Consiliul Judeþean Sibiu ºi Direcþia Generalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului Sibiu.

Art. 3 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola