Hotărârea nr. 144/2001

HOTARAREA NR. 144 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificației bugetare
01h144

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 144

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaĂžiei bugetare

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând referatele nr. 85736/15.08.2001, 88488/24.08.2001 ºi 89049/27.08.2001 prin care DirecÞia Economicã ºi Serviciul administrare parcãri propune aprobarea virãrilor de credite de la un capitol la altul al clasificaÞiei bugetare precum ºi suplimentarea listei de investiÞii cu suma de 420.000 lei la capitolul 72.02.70, poziÞia C - Alte cheltuieli de investiÞii,

Având În vedere Hotãrârea nr. 82/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 18 alin.2 din Legea nr.189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se aprobã virãrile de credite de la un capitol la altul al clasificaÞiei bugetare, conform anexelor nr. 1, nr. 2 ºi nr. 3 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2 Se suplimenteazĂŁ lista de investiĂžii cu suma de 420.000 mii lei la capitolul 72.02.70, poziĂžia C - Alte cheltuieli de investiĂžii.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola