Hotărârea nr. 143/2001

HOTARAREA NR. 143 privind rectificarea bugetului local
01h143

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 143

privind rectificarea bugetului local

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând referatul nr. 85737/15.08.2001 prin care DirecÞia Economicã propune aprobarea rectificãrii bugetului local pe anul 2001 cu suma de 2.810.852 mii lei,

Având În vedere adresa nr. 6580/26.07.2001 a Consiliului JudeÞean, precum ºi necesitatea suplimentãrii creditelor bugetare aprobate În bugetul local,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se aprobã rectificarea bugetului local pe anul 2001 cu suma de 2.810.852 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola