Hotărârea nr. 142/2001

HOTARAREA NR. 142 privind validarea mandatului d-nului Olariu Dumitru în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
01h142

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 142

privind validarea mandatului d-nului Olariu Dumitru ĂŽn funcĂžia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.08.2001,

Analizând raportul Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind validarea mandatului de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu, declarat vacant prin Hotãrârea nr. 105/2001, În urma opÞiunii d-nului Fântânã Daniel pentru funcÞia de viceprimar,

Având în vedere adresa nr. 95/18.08.2001 a Partidului Social Democrat înregistratã la Primãria Municipiului Sibiu cu nr.87184/20.08.2001, ºi adresa nr. 185/27.08.2001 a Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat, înregistratã la Primãria Municipiului Sibiu cu nr. 89501/28.08.2001,

În conformitate cu dispoziþiile art. 77 alin. 9 din Legea nr. 70/1991 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

În temeiul prevederilor art.32 alin.3 ºi ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se valideazã mandatul d-nului Olariu Dumitru, În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu, primul supleant pe lista candidaÞilor Partidului DemocraÞiei Sociale din România, la alegerile locale din iunie 2000.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 30.08.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Stroie
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola