Hotărârea nr. 141/2001

HOTARAREA NR. 141 privind trecerea unui imobil - teren fară construcții din proprietatea publică a Statului şi administrarea S.C. Agrimex S.A Şura Mică, județul Sibiu în proprietatea publică a Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată prin HCL NR. 56/2002)
01h140

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 141

privind trecerea unui imobil - teren farĂŁ construcĂžii din proprietatea publicĂŁ a Statului Âşi administrarea S.C. Agrimex S.A ÂŞura MicĂŁ, judeĂžul Sibiu ĂŽn proprietatea publicĂŁ a Municipiului Sibiu Âşi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001 ,

Analizând referatul nr. 77746/20001 Întocmit de Serviciul Juridic, Având În vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia precum ºi cu prevederile art. 121 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 Se aprobĂŁ trecerea unui imobil - teren - ( ĂŽnscris ĂŽn evidenĂžele cadastrale ale municipiului Sibiu, respectiv parcela nr. 202 ĂŽn suprafaĂža de 54,72 ha Âşi parcela nr. 218 cu o suprafaĂža de 68,92 ha, ĂŽn total 123,64 ha din intravilanul municipiului Sibiu) fĂŁrĂŁ construcĂžii din proprietatea publicĂŁ a Statului Âşi administrarea S.C. Agrimex S.A ÂŞura MicĂŁ, judeĂžul Sibiu ĂŽn proprietatea publicĂŁ a Municipiului Sibiu Âşi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art. 2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri .

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola