Hotărârea nr. 140/2001

HOTARAREA NR. 140 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate şi pentru unele cazuri deosebite (Anulat repartizare pentru familia BOGDAN prin HCL NR. 43/2002)
01h140

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 140

privind repartizarea prioritarĂŁ a unor locuinĂže din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate Âşi pentru unele cazuri deosebite

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând referatul nr.76692/23.07.2001 Întocmit de Comisia socialã prin care se solicitã repartizarea de locuinÞe din fondul locativ de stat persoanelor care au fost sau urmeazã sã fie evacuate din locuinÞele pe care le-au deÞinut În calitate de chiriaºi ,

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 ºi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se repartizeazĂŁ ĂŽn vederea ĂŽnchirierii, din fondul locativ de stat, unor familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate din locuinĂžele pe care le-au deĂžinut ĂŽn calitate de chiriaÂşi Âşi pentru unele cazuri deosebite, urmĂŁtoarele locuinĂže :

a) LocuinĂža situatĂŁ la demisolul imobilului din Sibiu, str. Konrad Haas, nr. 6, compusĂŁ din camerĂŁ Âşi bucĂŁtĂŁrie - pentru familia Fodor Elena compusĂŁ din 5 persoane;

b) Locuinþa situatã în Sibiu, str. Þiglari, bl. C1, ap. 4, compusã din douã camere ºi dependinþe - pentru familia Bogdan Florin , compusã din 3 persoane;

c) LocuinÞa situatã În Sibiu, str. Agârbiciu, nr.7, bl. 16, ap. 11, compusã din trei camere ºi dependinÞe - pentru familia Balint Gyorgy Miklos;

d) Locuinþa situatã în Sibiu, str. Þiglari, bl. B3, ap. 45, compusã din douã camere ºi dependinþe - pentru familia Bãltãreþu Marin, compusã din 3 persoane;

Art.2. Primarul municipiului Sibiu ºi S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola