Hotărârea nr. 14/2001

HOTARAREA NR. 14 privind aprobarea PUD-ului modificator zona Tilişca şi revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 128/1997 şi nr. 171/2000 (Modificată de HCL NR. 7/2002 și HCL NR. 8/2002)
01h14
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR.14
privind aprobarea PUD-ului modificator zona Tilişca şi revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.128/1997 şi nr.171/2000

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr.2472/2000 al Direcţiei Patrimoniu-Urbanism, prin care se propune aprobarea PUD-ului modificator zona Tilişca şi revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.128/1997 şi nr.171/2000,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2), lit.”m” din Legea nr. 69/1991, ale art.2 şi 36 dinHotărârea Guvernului României nr.525/1996, precum şi ale Ordinului nr.91/1991 al MLPAT,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă PUD modificator zona Tilişca, în conformitate cu proiectul FN întocmit de arh.Adrian Gândilă, împreună cu reglementarea juridică aferentă terenului, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se va modifica, prin act adiţional, articolul nr.1 din Contractul de concesiune nr.2/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu şi SC INSIB SRL, în sensul diminuării suprafeţei totale de teren concesionat de 12.485 mp., cu suprafaţa de teren aferentă blocurilor vilă nr.1-8, total 5908 mp., identificate conform anexei nr.1 la prezenta, rămânând concesionată numai suprafaţa de teren de 6577 mp.

Art.3. Suprafaţa de teren aferentă blocurilor vilă din zona Tilişca, notate de la 1 la 8, de 5908 mp., identificate conform anexei nr.1, se dă în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale de Locuinţe, pentru construirea a 8 imobile.

Art.4. Prin acte adiţionale se va institui în sarcina SC INSIB SRL de a depune spre operare la Cartea funciară, noul plan de dezmambrare a zonei Tilişca, avizat de Primăria Municipiului Sibiu şi OJGCC, precum şi efectuarea procedurii de radiere din Cartea funciară a suprafeţei de 5908 mp., dedusă din suprafaţa de 12.485 mp. primită în concesiunea iniţială.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 25.01.2001.

 

PREŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela Mihăilescu