Hotărârea nr. 139/2001

HOTARAREA NR. 139 privind darea în folosință gratuită a unor spații din incinta Stadionului Municipal Sibiu (Modificată de HCL NR. 46/2003)
01h139

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 139

privind darea În folosinÞã gratuitã a unor spaÞii din incinta Stadionului Municipal Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr. 76562/23.07.2001 prin care Serviciul Administrativ propune darea În folosinÞã gratuitã a unor spaÞii din incinta Stadionului Municipal, cluburilor sportive ºi DirecÞiei de Sãnãtate Publicã Sibiu care funcÞioneazã În spaÞiile respective,

Având În vedere Hotãrârea nr. 113/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 126, art. 38 alin.2 lit. n ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se dau În folosinÞã gratuitã spaÞiile din incinta Stadionului municipal Sibiu, cluburilor sportive ºi DirecÞiei de Sãnãtate Publicã Sibiu care κi desfãºoarã activitatea În aceste spaÞii, conform anexei 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2.Predarea În folosinÞã gratuitã a spaÞiilor se va face pe bazã de Protocol ºi proces - verbal de predare - primire, cu urmãtoarele condiÞii :

- spaĂžiile Âşi dotĂŁrile aferente sĂŁ fie ĂŽntreĂžinute ĂŽn condiĂžii foarte bune ;
- reparaĂžiile curente Âşi de ĂŽntreĂžinere sĂŁ fie executate de cĂŁtre beneficiari, fĂŁrĂŁ implicaĂžii din partea PrimĂŁriei Municipiului Sibiu;
- consumurile energetice, taxele comunale Âşi apa curentĂŁ sĂŁ fie achitate de cĂŁtre beneficiari;
- sã nu se Întreprindã nici o acÞiune de modernizare, de schimbare a regimului de folosinÞã a spaÞiilor, fãrã acordul scris al Primãriei Municipiului Sibiu;

Art.3. Pentru Încheierea Protocolului va fi numitã o comisie din partea Primãriei Municipiului Sibiu, prin grija cãreia acesta va fi semnat În termen de cel mult o lunã de la data adoptãrii prezentei hotãrâri.

Art.4. Prin Protocol se vor institui ĂŽn sarcina beneficiarilor urmĂŁtoarele obligaĂžii :

- sĂŁ achite la zi plata datoriilor restante rezultate din consumurile de electricitate, gaze naturale, apĂŁ - canal, salubritate etc.
- sã punã la dispoziÞie, la solicitarea Primãriei Municipiului Sibiu, oricare din spaÞiile date În folosinÞã gratuitã, pentru organizarea unor activitãÞi sportive de interes local, cu duratã limitatã.
- sã nu Închirieze spaÞiile date În folosinÞã gratuitã

Art.5. Perioada pentru care se acordĂŁ folosinĂža gratuitĂŁ este de 1 an de la data semnĂŁrii Protocolului. La expirarea perioadei, beneficiarii vor preda spaĂžiile Âşi utilitĂŁĂžile ĂŽn bunĂŁ stare de funcĂžionare, aÂşa cum au fost preluate.

Art.6. Se completeazã Hotãrârea nr. 113/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmând ca dupã art.2 sã se introducã art. 21 care va avea urmãtorul conÞinut :

" Art. 21 . Clubul Sportiv Municipal Sibiu, Clubul Sportiv Universitar Sibiu, Clubul Sportiv ªcolar "ªoimii" Sibiu, AsociaÞia JudeÞeanã de Fotbal Sibiu ºi DirecÞia de Sãnãtate Publicã Sibiu sunt exceptate de la plata tarifelor prevãzute În prezenta hotãrâre , pentru spaÞiile din incinta Stadionului Municipal Sibiu În care κi desfãºoarã activitatea. "

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola