Hotărârea nr. 138/2001

HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea contractului de închiriere tip şi a caietului de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a amplasamentelor pe care urmează să se realizeze un sistem grupat de garaje (Modificată de HCL NR. 19/2003)
01h138

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 138

privind aprobarea contractului de ĂŽnchiriere tip Âşi a caietului de sarcini pentru ĂŽnchirierea prin licitaĂžie publicĂŁ a amplasamentelor pe care urmeazĂŁ sĂŁ se realizeze un sistem grupat de garaje

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând referatul DirecÞiei Patrimoniu - urbanism, cu nr. 76102/20.07.2001 prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 4/2001, privind aprobarea contractului de Închiriere tip ºi a caietului de sarcini pentru Închirierea amplasamentelor pe care urmeazã sã se realizeze un sistem grupat de garaje,

Având În vedere avizele Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului ,

În conformitate cu prevederile art.1, 2 ºi 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.2 lit "f" ºi "g" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1 Se aprobã caietul de sarcini ºi contractul de Închiriere tip pentru Închirierea amplasamentelor aparÞinând domeniului public pe care urmeazã sã se realizeze un sistem grupat de garaje, conform anexelor nr.1 ºi nr.2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 LicitaĂžia publicĂŁ deschisĂŁ se va realiza ĂŽn baza planurilor de situaĂžie ĂŽntocmite de inspectorii Serviciului urbanism Âşi aprobate de Primar.

Art.3. Durata Închirierii este de 5 ani, Începând cu data Încheierii contractului.

Art.4. Comisia de licitaÞie are urmãtoarea componenÞã:

Gheorghe Tuluc - Viceprimar - preÂşedinte
Vasile Pânzar - Serviciul Patrimoniu - membru
Gheorghe Ciuclea - DirecĂžia TehnicĂŁ - membru
Mariana HaÂşu - Dir.EconomicĂŁ - membru
Cornelia Irimie - Serv.Juridic - membru
Emil CriÂşan - Dir.Patrimoniu - urbanism - membru

Art.5. La data intrãrii În vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã H.C.L. nr.4/2001, având acelaºi obiect de reglementare.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola