Hotărârea nr. 137/2001

HOTARAREA NR. 137 privind darea în folosință gratuită Asociației Naționale pentru Locuințe a unui teren situat în zona Tilişca, etapa a III - a (Modificată de HCL NR. 8/2002)
01h137

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 137

privind darea În folosinÞã gratuitã AsociaÞiei NaÞionale pentru LocuinÞe a unui teren situat În zona Tiliºca, etapa a III - a

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr. 75386/19.07.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune darea În folosinÞã gratuitã AsociaÞiei NaÞionale pentru LocuinÞe a unui teren În suprafaÞã de 4235 mp situat În zona Tiliºca,

Având În vedere avizele Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2001 privind , ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicatã, art.2 alin.1 din H.G. nr. 525/1996, Ordinul nr. 91/1991 al MLPTL,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. f ºi k ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã ConvenÞia Între AgenÞia NaÞionalã pentru LocuinÞe ºi Consiliul Local al Municipiului Sibiu privind reglementarea regimului juridic al terenului În suprafaÞã de 4235 mp din zona Tiliºca, conform anexelor nr. 1,2,3,4 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Se dã În folosinÞã gratuitã AgenÞiei NaÞionale pentru LocuinÞe, suprafaÞa de teren de 4235 mp., situatã În zona Tiliºca, identificatã conform anexelor la prezenta hotãrâre, pentru construirea a 8 blocuri tip vilã.

Art.3. Se va modifica, prin Act AdiÞional, art. 1 din Contractul de concesiune nr. 2/1998, Încheiat Între Consiliul Local al Municipiului Sibiu ºi SC INSIB SRL, În sensul diminuãrii suprafeÞei de teren , din suprafaÞa de 6577mp urmând sã rãmânã concesionatã numai suprafaÞa de teren de 2342 mp.

Art.4. Prin Actul AdiĂžional se va institui ĂŽn sarcina SC INSIB SRL, de a depune spre operare ĂŽn Cartea FunciarĂŁ, radierea suprafeĂžei de 4235 mp, dedusĂŁ din suprafaĂža primitĂŁ ĂŽn concesiunea iniĂžialĂŁ.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola