Hotărârea nr. 135/2001

HOTARAREA NR. 135 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Complexului Baia Neptun Sibiu
01h135

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 135

privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate ĂŽn cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr. 74832/17.07.2001 prin care DirecÞia Economicã propune reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate În cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu,

Având În vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu dispoziþiile art. 8 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit." d " ºi " i " ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate În cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. D-na Jold Maria, ºef Complex "Baia Neptun" Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola