Hotărârea nr. 133/2001

HOTARAREA NR. 133 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Stație distribuție carburanți, str. ÂŞtefan cel Mare și concesionare teren
01h133

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 133

privind aprobarea documentaĂžiei de urbanism "PUD - StaĂžie distribuĂžie carburanĂži, str. ÂŞtefan cel Mare" Âşi concesionare teren

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând referatul nr. 65894/25.06.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune avizarea documentaÞiei de urbanism "PUD - StaÞie distribuÞie carburanÞi, str. ªtefan cel Mare " conform proiect nr. 29/2000 Întocmit de S.C. PRODES S.R.L. Sibiu ºi aprobare concesionare teren ,

Având În vedere avizele Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 50/1991, republicatã, ale art. 1 alin.2 ºi art.3 din Legea nr. 219/1998, ale H.G. nr. 525/1996,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. k, f ºi h, precum ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobĂŁ documentaĂžia de urbanism " PUD - StaĂžie distribuĂžie carburanĂži str. ÂŞtefan cel Mare ", conform proiect nr. 29/2000 ĂŽntocmit de S.C. PRODES S.R.L. Sibiu, cu respectarea tuturor condiĂžiilor impuse ĂŽn avize.

Art.2. Se aprobã concesionarea, prin licitaÞie publicã, a terenului proprietatea Statului Român, situat În Sibiu, str. ªtefan cel Mare, În suprafaÞã de 1100 mp. , identificat prin C.F. ªelimbãr nr. 2624 ºi nr. top. 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/34/1.

Art.3. Se aprobã Caietul de sarcini cuprins În anexa 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.4. PreÞul de pornire a licitaÞiei este de 758.408 lei/mp ( teren zona II ), valabil la data de 31.03.2001, preÞ ce se va indexa cu indicele de inflaÞie prevãzut În Buletinul statistic de preÞuri pânã În momentul desfãºurãrii licitaÞiei.

Art.5. Durata concesiunii este de 49 de ani.

Art.6. Nu vor participa la licitaÞie persoanele juridice sau persoanele fizice care : - au debite ce provin din chirii faÞã de Primãria municipiului Sibiu ; - sunt În litigii cu Primãria Municipiului Sibiu ; - au fost adjudecãtori ai unei licitaÞii anterioare ºi nu au Încheiat contract cu Primãria Municipiului Sibiu ;

Art.7. Concesionarul are obligaĂžia sĂŁ ĂŽntocmeascĂŁ documentaĂžia privind reglementarea situaĂžiei juridice a terenului concesionat, ĂŽnaintea ĂŽncheierii contractului de concesiune.

Art.8. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola