Hotărârea nr. 132/2001

HOTARAREA NR. 132 privind însușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară
01h132

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 132

privind ĂŽnsuÂşirea rapoartelor de expertizĂŁ tehnicĂŁ - judiciarĂŁ

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând referatul nr. 74249/16.07.2001 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Având În vedere avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinei publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 ºi 123 alin.2 precum ºi ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se Însuºesc rapoartele de expertizã tehnicã - judiciarã, cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 Âşi 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 Âşi art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsuÂşite de cĂŁtre Consiliul Local
Nr crt Nr. dosar instanþã Coproprietari Cote % Adresa Nr. camere Valoarea de circulaþie -mii lei- Sulta cuvenitã -mii lei- Supraf teren -mp- OBSERVAÞII
  1.

911/ 2001

Stoica Monica Âşi Vasile

Statul Român

-

str. Argintarilor, nr. 1

4

 

4

-
-
-
Se Însuºeºte raportul de expertizã aºa cum a fost Întocmit Întrucât rezolvã În mod corect eroarea sãvârºitã la momentul identificãrii În cartea funciarã a apartamentului Înstrãinat cãtre NiÞu Bucur.
2. 69813/ 2001

Suciu Gheorghe Âşi Maria

Statul Român

- ªoseaua Alba Iulia, nr. 98 teren - - 2621 Se Însuºeºte raportul de expertizã conform lotului de teren nou format atribuit În proprietatea Statului Român, lot care are acces pe aleea publicã din spatele sãu, În prezent ocupatã abuziv.
3. 6344/ 1999

Statul Român

Haberman Alice
OpriÂşor Mariana
Gândilã Ioan
Gândilã Andrei

Burla Paraschiva

-

B-dul Victoriei, nr. 51

- - -

1092

85

 

 

389

Se ĂŽnsuÂşeÂşte raportul de expertizĂŁ aÂşa cum a fost ĂŽntocmit de expert.
4. 68820/ 2001 Statul Român 1 / 1 teren str. Negoi, nr. 74 A - - - 1365 Se Însuºeºte raportul de expertizã În varianta prezentatã de expert Întrucât loturile formate corespund din punct de vedere al folosinÞei actuale al celor doi proprietari asupra construcÞiilor În conformitate cu planul de dezmembrare Întocmit de expert.
5. 2191/ 2001 Popescu Ana Statul Român - str. Oituz, nr. 6 teren - - 520 Se Însuºeºte raportul de expertizã În varianta propusã de expertul Radu Iordan, respectând perimetrul propus În schiÞã.