Hotărârea nr. 131/2001

HOTARAREA NR. 131 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Reabilitare rețele tehnico-edilitare și modernizare strada ÂŞtefan cel Mare Sibiu
01h131

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 131

Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiĂžii Reabilitare reĂžele tehnico-edilitare Âşi modernizare strada ÂŞtefan cel Mare Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr.74744/17.07.2001 al DirecÞiei Tehnice prin care se supune spre aprobare modificarea indicatorilor tehnico-eonomici la obiectivul de investiÞii " Reabilitare reÞele tehnico-edilitare ºi modernizare strada ªtefan cel Mare Sibiu ",

Având În vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget , finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu art. 16 alin. 5 din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale ,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. "m" ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã ,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiÞii "Reabilitare reÞele tehnico-edilitare ºi modernizare strada ªtefan cel Mare Sibiu " , rezultaÞi prin introducerea obiectului "Colector ºi racorduri canalizare menajerã , strada ªtefan cel Mare ,tronson strada Ceferiºtilor - strada Bâlea " , dupã cum urmeazã :

a)Valoare totalĂŁ : 17.936.000 mii lei

din care :

ConstrucĂžii - Montaj: 16.578.400 mii lei

b)CapacitĂŁĂži :

- Lungime 750 ml
- LĂŁĂžime parte carosabilĂŁ 10,50 m
- LĂŁĂžime trotuare 1,50 m

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri .

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola