Hotărârea nr. 130/2001

HOTARAREA NR. 130 privind aprobarea normativului de dotare cu autoturisme a Primăriei Municipiului Sibiu şi stabilirea consumului lunar de carburanți (Abrogată prin HCL NR. 166/2001)
01h130

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 130

privind aprobarea normativului de dotare cu autoturisme a PrimĂŁriei Municipiului Sibiu Âşi stabilirea consumului lunar de carburanĂži

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr.74164/16.07.2001 prin care Serviciul Administrativ propune rectificarea normativului privind dotarea cu autoturisme a Primãriei Municipiului Sibiu ºi stabilirea consumului lunar de carburanÞi,

Având În vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 33/1997,

În temeiul art. 38 alin.3 ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobĂŁ normativul de dotare a PrimĂŁriei Municipiului Sibiu cu un numĂŁr de 10 autoturisme, dupĂŁ cum urmeazĂŁ :

a) un autoturism Daewoo Legantza la dispoziĂžia Primarului Municipiului Sibiu
b) 7 autoturisme la dispoziĂžia viceprimarilor Âşi a Secretarului municipiului Sibiu, a direcĂžiilor Âşi serviciilor PrimĂŁriei Municipiului Sibiu.
c) 2 autoutilitare pentru DirecĂžia TehnicĂŁ Âşi AdministraĂžia PieĂželor Sibiu .

Art.2. Consumul de carburanĂži pentru autoturismele din parcul auto al PrimĂŁriei Municipiului Sibiu va fi de 400 litri/lunĂŁ/maÂşinĂŁ.

Art.3. La data intrãrii În vigoare a prezentei hotãrâri, se revocã Hotãrârile nr. 106/1997 ºi nr.233/2000 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola