Hotărârea nr. 13/2001

HOTARAREA NR. 13 privind avizarea documentaţiei “PUD Amenajare teren acces Cimitir central Sibiu”
00h13

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.13
privind avizarea documentaţiei “PUD Amenajare teren acces Cimitir central Sibiu”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr.4323/2001, prin care Direcţia Patrimoniu-Urbanism propune aprobarea documentaţiei “PUD Amenajare teren acces Cimitir central Sibiu”, conform proiectului nr.26/1999 întocmit de Biroul de proiectare al Primăriei Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.20, alin.2, litera "m" din Legea nr. 69/1991, ale art. 2 şi 36 din HGR 525/1996, precum şi ale Ordinului nr. 91/1991 al M.L.P.A.T.,

In temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală.,

HOTARASTE

ART.1-Se aprobă documentaţia “PUD Amenajare teren acces Cimitir central Sibiu”, conform proiectului nr.26/1999, întocmit de Biroul de proiectare al Primăriei Municipiului Sibiu, varianta 2, în următoarele condiţii: reglementarea juridică a terenului, obţinerea avizelor de utilităţi, respectarea condiţiilor din acestea, realizarea staţiei de troleibus de către beneficiarii chioşcurilor.

ART.2-Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 25.01.2001.

PREŞEDINTE
Ioan Cornel Langa

p. SECRETAR
dir. Gabriela Mihăilescu