Hotărârea nr. 129/2001

HOTARAREA NR. 129 privind aprobarea achiziționării unui bloc de locuințe sociale (Modificată prin HCL NR. 164/2001)
01h129

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 129

privind aprobarea achiziĂžionĂŁrii unui bloc de locuinĂže sociale

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr. 75983/20.07.2001 Întocmit de Comisia pentru negocierea preÞului În vederea achiziÞionãrii unui bloc de locuinÞe numitã prin Hotãrârea nr. 100/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Având În vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.480 din Codul Civil ºi ale art. 8 alin.1 lit. f din O.U.G. nr. 60/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 125 ºi art. 46 din Legea nr.l 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã achiziÞionarea imobilului situat În Sibiu, str. H. Coandã nr. 12, Înscris În C.F. nr. 18.808 Sibiu nr. top. 4195/2/2/1/3/2/1 ºi top 4195/2/2/1/3/2/2, compus din 4 apartamente cu douã camere, 88 garsoniere , centralã termicã , În suprafaÞã de 593 mp teren construit ºi 545 mp. teren aferent construcÞiei, cu preÞul de 460.000 $ echivalat În lei , la cursul zilei, În momentul Încheierii contractului. Vânzãtorii sunt obligaÞi la efectuarea racordului de gaz metan la imobilul menÞionat, la introducerea ºi contorizarea acestuia pentru fiecare apartament ºi garsonierã, În parte, cu respectarea prevederilor legale ºi obÞinerea avizelor din partea SC Distrigaz - Nord SA, conform normativelor În vigoare , lucrãrile fiind incluse În preÞul de achiziÞie.

Art.2. Imobilul menÞionat la art.1 va face parte din domeniul public al municipiului Sibiu, având destinaÞia de "locuinÞe sociale".

Art.3. Se aprobã proiectul contractului de vânzare - cumpãrare care va Îmbrãca formã de act autentic În condiÞiile prevãzute de legislaÞia În vigoare, conform anexei 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.4. Se mandateazã Primarul municipiului Sibiu sã semneze contractul de vânzare - cumpãrare al imobilului identificat la art. 1.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola