Hotărârea nr. 128/2001

HOTARAREA NR. 128 privind aprobarea virărilor de credite de la un capitol la altul al clasificației bugetare
01h128

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 128

privind aprobarea virĂŁrilor de credite de la un capitol la altul al clasificaĂžiei bugetare

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr. 73291/12.07.2001 prin care DirecÞia economicã propune aprobarea virãrilor de credite de la un capitol la altul al clasificaÞiei bugetare,

Având În vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã virãrile de credite de la un capitol la altul al clasificaÞiei bugetare, conform anexei 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Se modificã anexa nr. 2 la Hotãrârea nr. 95/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, privind bugetul de venituri ºi cheltuieli pentru Serviciul public de administrare ºi exploatare a parcãrilor, conform anexei 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3. Se aprobã repartizarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru Serviciul public de administrare ºi exploatare a parcãrilor, potrivit clasificaÞiei bugetare, conform anexei 3 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola