Hotărârea nr. 127/2001

HOTARAREA NR. 127 privind numirea Consiliului de Administrație al Teatrului Radu Stanca Sibiu
01h126

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 127

privind numirea Consiliului de AdministraĂžie al Teatrului "Radu Stanca" Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr.74978/18.07.2001 al Serviciului Resurse umane prin care se propune numirea Consiliului de AdministraÞie al Teatrului "Radu Stanca" Sibiu,

Având În vedere Hotãrârea nr. 46/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinei publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art. 2 din H.G nr. 442/1994, În temeiul art.38 alin.2 lit." i " ºi " n " ºi ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Articol unic. Se numeºte Consiliul de administraÞie al Teatrului "Radu Stanca " Sibiu, În urmãtoarea componenÞã :

1.Klaus Werner Iohannis - primar - preÂşedinte
2.Constantin Chiriac - director Teatrul "Radu Stanca" - membru
3.Viorica Bândescu - director ec. Primãria Sibiu - membru
4.Gheorghe Popa - consilier municipal - membru
5.Ioan Stroie - consilier municipal - membru

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola