Hotărârea nr. 126/2001

HOTARAREA NR. 126 privind modificarea Hotărârii nr. 122/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h126

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 126

privind modificarea Hotãrârii nr. 122/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând referatul nr.72733/11.07.2001 prin care DirecÞia AdministraÞie localã propune modificarea Hotãrârii nr. 122/2000 a Consiliului Local al municipiului Sibiu privind aprobarea componenÞei comisiei de negociere În vederea stabilirii preÞului de vânzare a spaÞiilor comerciale construite din fondurile statului,

Având În vedere avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinei publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 4 din Normele Metodologice pentru aplicarea H.G. nr. 389/1996, aprobate prin H.G. nr. 505/1998, ale art. 55 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. f ºi h ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.I. Se modificã art.1 din Hotãrârea nr. 122/2000 a Consiliului Local al municipiului Sibiu ºi va avea urmãtorul conÞinut :

" Art.1. Comisia de negociere În vederea stabilirii preÞului de vânzare a spaÞiilor comerciale construite din fondurile statului va avea urmãtoarea componenÞã :

1. Ariton Ion - consilier municipal
2. Oprean Constantin - consilier municipal
3. Mathes Helmut - consilier municipal
4. DĂŁnuleĂž Iancu - consilier municipal
5. Banciu Ioan - consilier municipal
6. PopÂşa Elena - jurist S.C. URBANA S.A.
7. Pop Ioan Dorel - director economic SC. URBANA S.A.
8. Nicola Iordan - Secretarul Municipiului Sibiu

Secretarul Municipiului Sibiu nu are drept de vot . "

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola