Hotărârea nr. 125/2001

HOTARAREA NR. 125 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h125

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 125

privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr.75924.20.07.2001 prin care DirecÞia AdministraÞie localã propune completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Având În vedere avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinei publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În temeiul prevederilor art. 56 ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Articol unic. Se completeazã Comisia pentru activitãÞi ºtiinÞifice , ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement, cu d-nul consilier municipal Nanu Ilie Dan.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola