Hotărârea nr. 124/2001

HOTARAREA NR. 124 privind constituirea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h124

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 124

privind constituirea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr. 73248/12.07.2001 al DirecÞiei AdministraÞie localã prin care se propune constituirea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu care sã-ºi desfãºoare activitatea Începând cu data de 01.08.2001, ca urmare a faptului cã actuala Comisie socialã, numitã prin H.C.L. nr. 124/2000, κi Înceteazã activitatea cu aceastã datã,

Având În vedere avizul Comisiei de administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinei publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor ,

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicatã, ale art. 36 din H.G. nr. 446/1997 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinþei nr. 114/1996,

În temeiul art. 38 alin. 3 ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se constituie Comisia Socialã a Consiliului Local al Municipiului Sibiu În urmãtoarea componenÞã :

1. Fântânã Daniel - viceprimar
2. Cimpoeru Oprea - consilier municipal
3. Rascarache Constantin - consilier municipal
4. Fritzmann Marianne - consilier municipal
5. Trihenea Constantin - consilier municipal

Art.2. Comisia κi va desfãºura activitatea Începând cu data de 01.08.2001, pe perioada de 1 an, respectiv pânã la 1.08.2002.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola