Hotărârea nr. 122/2001

HOTARAREA NR. 122 privind solicitarea S.C.HIDROSIB S.A.de eșalonare la plată a debitelor pe care le are față de bugetul municipiului Sibiu
01h122

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 122

privind solicitarea S.C.HIDROSIB S.A.de eºalonare la platã a debitelor pe care le are faÞã de bugetul municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001.

Analizând raportul nr.66.202/25.06.2001 al DirecÞiei Economice, privind solicitarea S.C.HIDROSIB S.A. de eºalonare la platã a debitelor pe care le are faÞã de bugetul municipiului Sibiu.

În conformitate cu dispoziþiile art.2 alin.3 din "Procedura ºi competenþele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor ºi a altor venituri ale bugetelor locale" aprobate prin H.G. 714/1999, ale art. 49 din Legea nr. 27/1994 republicatã,

În temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. d ºi ale art.46 din Legea 215/2001 privind administraþia publicã localã

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã eºalonarea la platã a datoriilor S.C.HIDROSIB S.A. Sibiu faÞã de bugetul municipiului Sibiu În sumã de 1.708.322.259 lei În 8 rate lunare, reprezentând impozit pe clãdiri ºi majorãri de Întârziere aferente, conform graficului de eºalonare din Anexa 1 la prezenta hotãrâre, Începând cu data de 31.07.2001, cu respectarea urmãtoarelor condiÞii:

  • conform art.8 alin.2 din H.G.R. 714/1999, S.C.HIDROSIB S.A. va institui o garanĂžie bancarĂŁ echivalentĂŁ cu douĂŁ rate medii de eÂşalonare, pânĂŁ la scadenĂža primei rate. GaranĂžia bancarĂŁ va fi constituitĂŁ ĂŽn sumĂŁ de 427.080.565 lei.

  • achitarea debitelor curente la termenele legale

  • achitarea, pânĂŁ la data de 31.07.2001 a sumei de 33.709.160 lei, reprezentând majorĂŁri de ĂŽntârziere calculate de la data de 19.04.2001 (data procesului verbal de control) Âşi pânĂŁ la data de 31.05.2001

  • ĂŽn conformitate cu art.4 alin.2 din H.G.R. 714/1999, PrimĂŁria municipiului Sibiu ĂŽÂşi menĂžine sechestrul pe bunurile imobile ale debitoarei, iar S.C.HIDROSIB S.A. se obligĂŁ la respectarea acestuia prin neĂŽnstrĂŁinarea bunurilor pânĂŁ la recuperarea integralĂŁ a datoriilor

 

Art.2 Nerespectarea ĂŽnlesnirilor la platĂŁ aÂşa cum au fost acordate, precum Âşi a condiĂžiilor stipulate la art.1, va determina ĂŽncetarea acestora Âşi continuarea executĂŁrii silite a debitelor.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa 1

GRAFIC de eÂşalonare a datoriilor S.C.HIDROSIB S.A. cĂŁtre bugetul local

Termen
Rata lunarĂŁ
Din care
Impozit clĂŁdiri
MajorĂŁri impozit clĂŁdiri
31.07.2001
100.000.000
38.108.477
61.891.523
30.08.2001
203.322.259
38.108.477
165.213.782
30.09.2001
215.000.000
38.108.477
176.891.523
31.10.2001
270.000.000
38.108.477
231.891.523
30.11.2001
275.000.000
38.108.477
236.891.523
28.12.2001
215.000.000
38.108.477
176.891.523
31.01.2002
215.000.000
38.108.477
176.891.523
28.02.2002
215.000.000
38.108.478
176.891.522
TOTAL
1.708.322.259
304.867.816
1.403.454.443