Hotărârea nr. 121/2001

HOTARAREA NR. 121 privind completarea Hotărârii nr. 42/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei sportive pe anul 2001
01h121

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 121

privind completarea Hotãrârii nr. 42/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei sportive pe anul 2001

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001,

Analizând expunerea de motive nr. 65460/22.06.2001 Întocmitã de d-na Marianne Fritzmann ºi d-na Livia Sava - consilieri municipali, precum ºi raportul nr. 65464/22.06.2001 al Serviciului dezvoltare economicã ºi relaÞii externe privind completarea agendei sportive pe anul 2001 cu o Întrecere de street - ball,

Vãzând avizul Comisiei pentru activitãÞi ºtiinÞifice, ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement,

În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul dispoziþiilor art. 38 alin. 2 lit. p ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se completeazã Hotãrârea nr. 42/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu , urmând ca anexa sã cuprindã poziÞia nr. 19, astfel :

NR. CRT.
DENUMIREA ACÞIUNII
CARACTERUL
PERIOADA
LOCUL DESFêURÃRII
ORGANI-ZATORI
19.
Întrecere street - ball
local
26 - 28 iulie
parcare "Cazarma 90" Stadionul Municipal
Consiliul Local, PrimĂŁria

 

Art.2. Primarul municipiului Sibiu ºi S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola