Hotărârea nr. 120/2001

HOTARAREA NR. 120 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate și pentru unele cazuri deosebite
01h120

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 120

privind repartizarea prioritarĂŁ a unor locuinĂže din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate Âşi pentru unele cazuri deosebite

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001,

Analizând referatul nr.65892/2001, prezentat de Comisia socialã prin care se solicitã repartizarea de locuinÞe din fondul locativ de stat persoanelor care au fost sau urmeazã sã fie evacuate din locuinÞele pe care le-au deÞinut În calitate de chiriaºi .

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 ºi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se acordĂŁ prioritar locuinĂže din fondul locativ de stat unor familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate din locuinĂžele pe care le-au deĂžinut ĂŽn calitate de chiriaÂşi Âşi pentru unele cazuri deosebite, astfel :

a) Pentru familia HASNA ILIE , compusĂŁ din 3 persoane, evacuatĂŁ din str. Faurului nr. 21, se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn Sibiu, str. I.L.Caragiale nr. 8.
b) Pentru familia ENESCU NICOLAE, compusĂŁ din 4 persoane, evacuatĂŁ din str. 9 Mai nr. 36, se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn str. 9 Mai nr. 43.
c) Pentru familia PARÃIAN ADRIAN-LAZÃR, compusã din 3 persoane, se repartizeazã locuinÞa situatã În Sibiu, str. Arhivelor nr. 2.
d) Pentru familia GÃMAN TUDOR, persoanã cu handicap locomotor, evacuat se repartizeazã locuinÞa situatã În PiaÞa Aurarilor nr. 6.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu ºi S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola