Hotărârea nr. 12/2001

HOTARAREA NR. 12 privind revocarea Deciziilor nr.197/1984 și nr.198/1984, ale fostului Comitet Executiv al Consiliului Municipiului Sibiu
01h12

JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR.12
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Cl. Dumbrăvii, nr. 94 în vederea construirii de locuinţă privată, spaţii comerciale, spaţii prestări servicii şi spaţii de depozitare a mărfurilor

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001 ,

Analizând referatul nr.4019/2001, al Direcţiei Patrimoniu , prin care se propune concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Cl. Dumbrăvii, nr. 94 în vedera construirii de locuinţă privată, spaţii comerciale, spaţii prestări servicii şi spaţii de depozitare a mărfurilor,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 şi ale art.20 , lit.“g” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, republicată , privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă caietul de sarcini care va sta la baza organizării licitaţiei publice deschise a terenului situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr.94, în vederea construirii de locuinţă privată, spaţii comerciale, spaţii prestări servicii şi spaţii de depozitare a mărfurilor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Preţul de strigare va fi de 400.000 lei/mp -zona II, conform H.C.L. nr. 131/1998.

Art.3 Concesionarea terenurilor se face pe o durată de 49 de ani conf. Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art.4 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la 25.01.2001.

 

PREŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

 

p.SECRETAR,
dir.Gabriela Mihăilescu