Hotărârea nr. 119/2001

HOTARAREA NR. 119 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 178/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h119

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 119

privind modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 178/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001,

Analizând raportul nr. 65682/22.06.2001 Întocmit de DirecÞia Patrimoniu - urbanism prin care se propune modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 178/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului

În conformitate cu dispoziþiile art. 12 lit. a din Legea nr. 50/1991, ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 219/1998, ºi ale art. 55 ºi 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f ºi h precum ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se modificã ºi se completeazã art. 1 al Hotãrârii nr. 178/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, urmând sã aibã urmãtorul conÞinut :

" (1) În baza H.C.L. nr. 75/1999 prin care s-a aprobat PUD-ul nr. 1/1998 privind amenajarea urbanisticã a str. Grâului, se concesioneazã, prin licitaþie publicã, pentru construcþia de locuinþe suprafaþa de 2375,5 mp situatã în str. Grâului, împãrþitã în urmãtoarele loturi :

lot.1. nr. top 10.876/2 : 892,5 mp.
lot.2 nr. top. 10.876/3 : 297,0 mp
lot.3 nr. top. 10.876/4 : 294,0 mp.
lot.4 nr. top. 10.876/5 : 296,0 mp.
lot.5 nr. top. 10.876/6 : 298,0 mp.
lot.6 nr. top. 10.876/7 : 298,0 mp.

(2) Se concesioneazã, fãrã licitaÞie publicã, pentru construcÞia de clãdiri de utilitate social- culturalã ºi cult suprafaÞa de 1.180 mp. situatã În str. Grâului, ÎmpãrÞitã În urmãtoarele loturi :

lot.7 nr. top. 10.876/8 : 480 mp.
lot.8 nr. top. 10.876/9 : 700 mp. "

Art.2. Se modificã ºi se completeazã art.3. al Hotãrârii nr. 178/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu , urmând sã aibã urmãtorul conÞinut :

" (1) Pentru terenurile destinate construcÞiei de locuinÞe, preÞul de pornire este de 605.910 lei/mp., valabil la data de 30.04.2001, preÞ ce va fi indexat cu indicele de inflaÞie prevãzut În Buletinul Statistic de PreÞuri, redevenÞa anualã urmând a fi indexatã funcÞie de indicele de inflaÞie comunicat de Comisia NaÞionalã de Statisticã prin Buletinul de preÞuri la capitolul " Servicii ".PreÞul concesiunii va fi achitat În 10 ani, conform art. 14 din Legea nr. 50/1991. Nu face obiectul acestei modificãri lot. 1 În suprafaÞã de 892,5 mp. identificat cu nr. top. 10. 876/2, pentru care s-a Încheiat contractul de concesiune nr. 11/2000 ".

(2) Pentru terenurile destinate construcÞiei de clãdiri de utilitate social - culturalã ºi de cult preÞul concesiunii este de 605.910 lei /mp, valabil la data de 31.04.2001, preÞ ce va fi indexat pânã În momentul Încheierii contractului de concesiune. PreÞul concesiunii va fi achitat În 10 ani conform art. 14 din Legea nr. 50/1991.

(3) Concesionarul va depune cu titlu de garanÞie, În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 219/1998, În termen de 90 de zile de la semnarea contractului o sumã fixã reprezentând o cotã parte din suma obligaÞiei de platã cãtre concedent, stabilitã de acesta ºi datoratã pentru primul an de activitate . "

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola