Hotărârea nr. 118/2001

HOTARAREA NR. 118 pentru modificarea Hotărârii nr. 94/31.05.2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, privind însuşirea inventarului bunurilor propuse a alcătui domeniul public al municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 118/2002)
01h118

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 118

pentru modificarea Hotãrârii nr. 94/31.05.2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, privind Însuºirea inventarului bunurilor propuse a alcãtui domeniul public al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001,

Analizând referatul nr.67026/2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune modificarea Hotãrârii nr. 94/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, privind Însuºirea inventarului bunurilor propuse a alcãtui domeniul public al municipiului Sibiu

Vãzând avizul Comisiei de studii prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu dispoziþiile art.55 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se modificã Hotãrârea nr. 94/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, privind Însuºirea inventarului bunurilor propuse a alcãtui domeniul public al municipiului Sibiu, urmând ca poz.23 - Pârtie de schi, tronson I ºi II, intravilan Pãltiniº, În suprafaÞã de 5,6 ha ºi poz.24 - pãdure, extravilan Pãltiniº 1/3 Pd 21-97 230.59 ha, cuprinse În anexã, sã fie radiate, fiind Înscrise În mod eronat. Anexa 1 cuprinzând inventarul bunurilor propuse a alcãtui domeniul public al municipiului Sibiu, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, se va renumerota În mod corespunzãtor.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola