Hotărârea nr. 115/2001

HOTARAREA NR. 115 privind completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu (Revocată prin HCL NR. 205/2003)
01h115

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 115

privind completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "CetĂŁĂžean de onoare al Municipiului Sibiu"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001,

Analizând referatul nr. 64516/20.06.2001 prin care DirecÞia AdministraÞie localã propune completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de " CetãÞean de onoare al Municipiului Sibiu ", comisie care a rãmas incompletã prin Încetarea mandatului de consilier al d-nului Ioan Cindrea prin Hotãrârea nr. 1/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile art. 55 ºi 56 din Legea nr. 24/2000 ºi ale pct. 2.3.2 lit. "b" din Statutul Municipiului Sibiu,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. v ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se modificã ºi se completeazã articolul unic al Hotãrârii nr. 123/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, urmând sã aibã urmãtorul conÞinut : " Se aprobã constituirea Comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "CetãÞean de onoare al Municipiului Sibiu ", În urmãtoarea componenÞã :

PreÂşedinte : Primar Klaus Werner Iohannis

Membrii :
1. consilier municipal Oprean Constantin
2. consilier municipal Klein Hans
3. consilier municipal Popa Gheorghe Ioan
4. consilier municipal Sava Livia
5. consilier municipal Mitea Ilie
6. consilier municipal Niculescu Mircea

Art.2. Începând cu data adoptãrii prezentei hotãrâri, Hotãrârea nr. 123/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu îºi înceteazã aplicabilitatea.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola