Hotărârea nr. 114/2001

HOTARAREA NR. 114 privind modificarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință şi a terenurilor aferente (Modificată de HCL NR. 47/2004)
01h114

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 114

privind modificarea tarifelor de bazã pentru Închirierea spaÞiilor cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã ºi a terenurilor aferente

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001,

Analizând referatul nr. 59164/05.06.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu -urbanism propune modificarea tarifelor de bazã pentru Închirierea spaÞiilor cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã ºi a terenurilor aferente Înscrise În Anexa nr. 1 a Hotãrârii nr. 123/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform ratei inflaÞiei pentru perioada iulie 1998 - aprilie 2001,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu dispoziþiile art. 60 din Legea 24/2000 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã tarifele de bazã pentru Închirierea spaÞiilor cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã ºi a terenurilor aferente, cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Tarifele de bazã vor fi indexate cu indicele de inflaÞie prevãzut În Buletinul Statistic de PreÞuri la Capitolul "Servicii " Începând cu luna mai 2001.

Art.3. Începând cu data adoptãrii prezentei hotãrâri se revocã Hotãrârea nr. 123/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu ºi S.C. URBANA S.A. vor asigura executarea prezentei hotãrâri

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

Nr. crt.

Profilul de activitate

Zona

Tarif lei/mp/lunĂŁ valabil la data de 30.04.2001

1.

UnitĂŁĂži care desfac produse alimentare

I

II

III

131.965

100.848

65.982

2

UnitĂŁĂži care desfac produse nealimentare

I

II

III

131.965

100.848

65.982

3.

UnitĂŁĂži de alimentaĂžie publicĂŁ

I

II

III

165.331

131.965

100.848

4.

UnitĂŁĂži de cofetĂŁrie; patiserie, gogoÂşerie, ceainĂŁrii ( nu desfac bĂŁuturi alcoolice)

I

II

III

131.965

100.848

65.982

5.

UnitĂŁĂži care desfac ĂŽn exclusivitate produse de panificaĂžie Âşi lapte

I

II

III

65.982

53.986

35.241

6.

UnitĂŁĂži care desfac ĂŽn exclusivitate legume-fructe

I

II

III

65.982

53.986

35.241

7.

UnitĂŁĂži bancare

I

II

III

392.895

330.662

263.930

8.

Case de schimb valutar

I

II

III

462.627

392.895

330.662

9.

UnitĂŁĂži de producĂžie Âşi prestĂŁri servicii

I

II

III

35.241

20.245

16.496

10.

Sedii administrative ale instituĂžiilor publice

I

II

III

4.124

3.374

2.999

11.

Birouri

I

II

III

70.481

51.736

40.489

12.

Sedii firme

I

II

III

176.203

129.340

101.223

13.

Sedii pentru asociaĂžii non profit sau nepatrimoniale

I

II

III

4.124

3.374

2.999

14.

Garaje pentru persoane juridice Âşi persoane fizice, autorizate sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂži de producĂžie comerciale etc.

I

II

III

67.842

56.235

41.239

15.

Garaje pentru posesorii de autoturisme - persoane fizice

I

II

III

7.873

7.873

7.873

16.

ActivitãÞi social - culturale ºi sportive, inclusiv ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, apãrare

I

II

III

3.374

2.999

2.249

17.

Depozite independente

I

II

III

6.748

3.749

2.999

18.

Magazii din metal sau lemn, inclusiv Âşoproane

I

II

II

6.748

3.749

2.999

19.

Terenuri aferente construcĂžiilor ĂŽnchiriate

I

II

III

1.500

1.125

750

20.

Terenuri ocupate cu construcÞii provizorii, altele decât garaje ºi copertine

I

II

III

38.990

35.241

25.868

21.

Terenuri ocupate pentru depozitarea mĂŁrfurilor, ambalajelor, etc.

I

II

III

20.245

13.496

6.748

22.

Terenuri ocupate cu terase acoperite sau neacoperite pentru comerĂž

I

II

III

35.241

25.868

20.245

23.

Terenuri ocupate cu activitĂŁĂži de producĂžie Âşi prestĂŁri servicii

I

II

III

25.868

20.245 13.496

24.

Terenuri ocupate cu alte activitĂŁĂži inclusiv organizare de Âşantier

I

II

III

6.718

5.375

4.031

25.

Terenuri ocupate cu construcĂžii provizorii, garaje Âşi copertine

I

II

III

7.873

7.873

7.873

26.

UnitĂŁĂži care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de comerĂž deĂžinute de beneficiarii Legii nr. 42/1991

I

II

III

41.239

41.239

41.239

27.

UnitĂŁĂži de prestĂŁri servicii deĂžinute de beneficiarii Legii nr. 42/1991

I

II

III

14.996

14.996

14.996