Hotărârea nr. 113/2001

HOTARAREA NR. 113 privind instituirea tarifelor pentru închirierea spațiilor şi terenului din cadrul Stadionului municipal Sibiu (Completată prin HCL NR. 139/2001 și HCL NR. 149/2001)
01h113

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 113

privind instituirea tarifelor pentru ĂŽnchirierea spaĂžiilor Âşi terenului din cadrul Stadionului municipal Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001 ,

Analizând raportul nr.63736/18.06.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu-Urbanism ºi DirecÞia Economicã propun stabilirea tarifelor pentru Închirierea spaÞiilor ºi terenului din cadrul Stadionului municipal Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii , prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile Legii nr 189/1998 a finanþelor publice locale , modificatã ºi completatã cu O.U.G. 61/1998 ºi H.C.L. 123/1998 actualizat cu indicele de inflaþie pentru perioada iulie 1998 - aprilie 2001 ,

În temeiul dispoziþiilor art. 38 alin. 2 lit. d ºi ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administraþia publicã localã ,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 - Se aprobã tarifele de bazã pentru Închirierea spaÞiilor ºi terenului din cadrul Stadionului municipal cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre

Art. 2 -Tarifele vor fi indexate lunar cu indicele inflaÞiei prevãzut În Buletinul Statistic de PreÞuri la capitolul " Servicii " Începând cu luna mai 2001

Art. 3 - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri .

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

Tarife propuse pentru ĂŽnchirierea spaĂžiilor Âşi terenului din cadrul Stadionului municipal Sibiu

DestinaĂžia spaĂžiului
SuprafaÞã
Tarif/mp/lunĂŁ
HCL
Cabinet medical 176,2 mp 51.736 lei 123/1998 actualizat pct.11
Birouri 32,90 mp 51.736 lei 123/1998 actualizat pct.11
Cazare : 11 camere X 2 paturi 2 camere X 4 paturi 27 paturi 150.000 lei/zi preĂž stabilit sub tariful practicat de hoteluri de 2 stele
Depozite - materiale atletism - materiale sky - materiale fotbal - magazie fotbal 242,24 mp 3.749 lei 123/1998 actualizat pct.17
CamerĂŁ - antrenori - competiĂžii - vestiare - grupuri sanitare 446,11 mp 2.999 lei 123/1998 actualizat pct.16

Bazin

SaunĂŁ

-

6.000 lei/pers./orĂŁ

9.000 lei/pers./orĂŁ

tarife practicate de Baia Neptun
SalĂŁ atletism 920 mp 20.245 lei 123/1998 actualizat pct.9
Club fotbal 157,25 mp 20.245 lei 123/1998 actualizat pct.9
Club tenis masĂŁ (cantinĂŁ Âşi bufet) 190,1 mp 53.986 lei 123/1998 actualizat pct. 5
Servirea mesei - 3 mese / zi   200.000 lei/pers. tarif practicat de hoteluri de 2 stele

Teren antrenament

 

Teren competiĂžie

9.185 mp

 

12.000 mp

20.245 lei/mp/lunĂŁ
sau
56 lei/mp/orĂŁ

20.245 lei/mp/lunĂŁ
sau
56 lei/mp/orĂŁ

123/1998 actualizat pct.23

Meciuri oficiale ( internaÞionale, Cupa României, campionat naÞional ºi divizia B ) ºi spectacole

NOTÃ :

1.Pentru echipe din municipiul Sibiu Âşi judeĂž tarifele se vor stabili prin negociere, de cĂŁtre PrimĂŁria Municipiului Sibiu

2. Pentru echipele de copii Âşi juniori din municipiul Sibiu, terenul de antrenament va fi pus la dispoziĂžie gratuit, cu aprobarea PrimĂŁriei pentru fiecare caz ĂŽn parte.

  2.000 $/meci sau spectacol la cursul oficial al B.N.R.-ului din ziua meciului sau spectacolului