Hotărârea nr. 112/2001

HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea documentației Reactualizare PUD ÂŞtrand II, reglementarea juridică a terenurilor (ÂŞtrand II și ÂŞos. Alba Iulia), în vederea construirii de locuințe pentru tineret prin Agenția Națională pentru Locuințe
01h112

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 112

privind aprobarea documentaĂžiei "Reactualizare PUD ÂŞtrand II, reglementarea juridicĂŁ a terenurilor" (ÂŞtrand II Âşi ÂŞos. Alba Iulia), ĂŽn vederea construirii de locuinĂže pentru tineret prin AgenĂžia NaĂžionalĂŁ pentru LocuinĂže

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de28.06.2001,

Analizând Raportul cu nr. 62593/2001, prin care DirecÞia patrimoniu urbanism propune aprobarea documentaÞiei "Reactualizare PUD ªtrand II, reglamentarea juridicã a terenurilor (ªtrand II ºi ªos. Alba Iulia nr. 5), În vederea construirii de locuinÞe pentru tineret prin ANL,

Vãzând avizele Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu dispoziþiile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 republicatã, art. 2 alin. 1 din HGR nr. 525/1996, Ordinului nr. 91/1991 al MLPAT, precum ºi ale Legii nr. 243/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 lit. "k" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art. 1 - Se revocã hotãrârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu numerele 1, 76 ºi 99 din anul 2000, privind reglementarea regimului juridic al terenurilor prin AgenÞia NaÞionalã pentru LocuinÞe, În vederea construirii de locuinÞe cu credite ipotecare.

Art. 2 - Se aprobĂŁ documentaĂžia "Reactualizare PUD ÂŞtrand II, conform proiectului nr. 149 din 2001, elaborat de SC EXPRODIR SRL.

Art. 3 - SuprafaÞa de teren aferentã blocurilor, respectiv 6180 mp, În cartierul ªtrand II ºi 721 mp În ªoseaua Alba Iulia, identificatã conform anexelor 1, 2 ºi 3, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre, se dã În folosinÞã gratuitã AgenÞiei NaÞionale pentru LocuinÞe Bucureºti, În vederea construirii pentru tineret a unor locuinÞe În regim de Închiriere, pe durata executãrii construcÞiilor.

Art. 4 - Se aprobã ConvenÞia Între AgenÞia NaÞionalã pentru LocuinÞe ºi Consiliul Local al Municipiului Sibiu privind reglementarea juridicã a terenurilor din cartierul ªtrand II ºi ªoseaua Alba Iulia, conform anexei nr. 4 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 5 - Prin grija Primãriei Municipiului Sibiu, se va opera În Cartea Funciarã dreptul de folosinÞã gratuitã al AgenÞiei NaÞionale pentru LocuinÞe Bucureºti, pe durata executãrii construcÞiilor asupra terenurilor menÞionate la art. 3 ºi identificate conform anexelor 1, 2 ºi 3. LocuinÞele vor fi destinate tinerilor ºi vor fi date În regim de Închiriere.

Art. 6 - Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola